Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

 

Välkommen!


 

 

Buresboahtin!


 

Guovssonásti stöttar Jovsset Ánte Sara i rättsprocessen mot norska staten

Pressmeddelande den 24 januari 2017 


Det så kallade Reindriftsstyret, som genom reindriftsloven fungerar som rådgivare för rendriftsadministrationen och ska bidra till att uppnå målen för den norska rennäringspolitiken, beslutade ett högsta renantal för många renskötare i Finnmark, Norge. Minskningen, en bestämd procentandel av renantalen, beslutads generellt för alla utan hänsyn tagen till hur det drabbade renskötarna individuellt.

I 2014 innebar det att landbruks- og matdepartementet i Norge beslutade att renskötaren Jovsset Ánte Sara, 25 år från Kautokeino, skulle slakta ner sitt renantal till 75 renar. Jovsset Ánte Sara godtog inte det beslutet eftersom det skulle innebära konkurs för honom och slutet för hans renskötsel och tog därför saken till domstol. I februari 2016 behandlades ärendet i Indre Finnmark tingsrätt och i mars blev det klart att Jovsset Ánte Sara fick rätt gentemot staten.

Staten har sedan dess överklagat domen och behandlingen av ärendet börjar idag, 24 januari, i Troms Lagmannsrett.

Som reglerna ser ut för renskötsel i Norge skulle en tvångsslakt av den storleken som beslutats innebära att Jovsset Ánte Sara i förlängningen tvingas lägga ner sin renskötsel. Som ung renskötare är utmaningarna stora. Förutom den ekonomiska risken det innebär att satsa på företagande, står Jovsset Ánte Sara inför en situation där hans rätt till renskötseln hotas.

Därtill finns det en underliggande problematik kring myndigheternas politik om minskning av renantalet. Kritik har riktats mot att politiken bygger på bristande information och dålig förståelse av rennäringen och att den drivs igenom utan samtycke från renskötarna och deras organisationer.

Guovssonásti arbetar för att de nordiska staterna ska följa urfolksrätten. Vi strider för samers rätt till självbestämmande och rätt till att utöva sin kultur och sina näringar. Vi strider för att unga samer ska ha en möjlighet att lära sig, utveckla och arbeta med sin kultur och sina näringar. Vi strider för att unga renskötare ska ha en stark framtidstro och trygghet.

Guovssonásti stöttar fullhjärtat Jovsset Ánte Sara.


 

Guovssonásti kan inte acceptera förslaget till nordisk samekonvention

Pressmeddelande den 19 januari 2017


I fredags offentliggjordes förslaget till nordisk samekonvention som förhandlats fram mellan Finland, Norge, Sverige och Sametingen. Partiet Guovssonásti kan inte godkänna förslaget som det ser ut nu utan förtydliganden.

Arbetet med den nordiska samekonventionen har pågått länge och förväntningarna på den har varit stora. Utvecklingen internationellt när det gäller urfolksrätt, bl.a. Förenta Nationernas antagande av deklarationen om urfolkens rättigheter i 2007, de nordiska ländernas ambitioner i rättighetsfrågor i övrigt samt återkommande internationell kritik mot Sveriges bristande efterlevnad av internationella konventioner gentemot oss samer har gett hopp om att den nordiska samekonventionen skulle innebära en höjd ambitionsnivå för Sveriges, Norges och Finlands åtaganden gentemot oss samer och respekten för våra rättigheter.

Guovssonásti konstaterar tyvärr att så inte är fallet.

Förslaget innehåller förvisso en del skrivningar som kan innebära förbättringar för oss samer, på svensk sida till exempel när det gäller språkanvändning, samiskt kulturarv, forskning och duodji, men i viktiga urfolksrättsliga frågor är bristerna stora i jämförelse med internationell urfolksrätt.

Att konventionstexten begränsar samernas självbestämmande till endast konsultationer med staterna utan krav på samtycke från samerna, ger ett svagt skydd för samers ägande- och bruksrätt vid ingrepp samt ger staterna rätten att definiera vem som är same är sådant som redan har kritiserats av så väl sakkunniga som viktiga samiska organisationer. Guovssonásti instämmer i den kritiken och efterfrågar förtydliganden om vad konventionen kommer få för konsekvenser.

I punkt efter punkt verkar förslaget till nordisk samekonvention endast vara en beskrivning av vad vi har idag eller till och med försämringar jämfört med dagsläget. Den är långt ifrån vad som gäller inom internationell praxis i urfolksrätt, det vill säga de rättigheter som faktiskt bör gälla för oss samer som urfolk”, säger Lars Miguel Utsi, partiledare för Guovssonásti.

Utvecklingen inom internationell urfolksrätt och samerätt i Sverige går framåt. Historiska och pågående oförrätter gentemot det samiska folket bör rättas till av en modern och framåt urfolkspolitik som också erkänner samernas fulla rätt som urfolk.

I dagsläget ser jag inte att vi kan ställa oss bakom den här konventionstexten. Den riskerar att låsa Sverige vid en låg ambitionsnivå där särskilt vår möjlighet att bevara vår natur, marker och kultur begränsas kraftigt. Vi kan inte tumma på vår urfolksrätt och det måste vara tydligt i detta arbete”, säger Marita Stinnerbom, partiledare för Guovssonásti.


För sametingspartiet Guovssonásti

 Marita Stinnerbom, partiledare. 070-2961205, marita.stinnerbom@gmail.com

Lars Miguel Utsi, partiledare. 070-399 98 06, LM@utsi.se