Välkommen!


Buresboahtin!


ÅRSMÖTE

torsdagen den 28 maj 2015,

kl. 16.30-22

på hotell Laponia, Arvidsjaur

kaffe kl. 16.30

möte kl. 17-20

middag kl. 20.30-22


  

Föredragningslista:

1.           Ordförande Per Mikael Utsi öppnar Guovssonástis elfte årsmöte

2.           Val av presidiet: ordförande, vice ordförande och sekreterare

3.           Val av två justerare/rösträknare

4.           Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd

5.           Godkännande av kallelse

6.           Fastställande av föredragningslista

7.           Redogörelse och fastställande av verksamhetsberättelsen 2014

8.           Redogörelse och fastställande av balans- och resultatredovisning 2014

9.           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2014

10.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren

11.       Fastställande av medlemsavgifter 2016

12.       Fastställande av årsarvoden och övriga arvoden 2015/07-2016/06

13.       Fastställande av budget 2016

14.       Val av styrelse, 3 ordinarie och 2 suppleanter, ordförande och revisor

15.         Sametinget:  redovisning av sametingsarbetet 2014-2015

16.       Verksamhetsplan för 2016

17.       Aktuella frågor

18.       Årsmötet avslutas


 

VÄLKOMNA!

Guovssonásti står för logikostnader och resa med billigaste färdsätt för medlemmar 2015.

ANMÄLAN för resa, boende & middag SENAST MÅNDAG 25 MAJ 2015

För mer information, anmälan och logi, ring Per Mikael Utsi 070 325 27 48 eller maila pm@utsi.se